ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
НА АКВА Ленс ЕООД
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на АКВА Ленс ЕООД (АКВА), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на АКВА се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  1. „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://www.hoyalenses.bg/ или някои от поддомейните на същия адрес.
  2. „Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
  3.  „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите или ресурсите на сайта.
  4. „Услуги“ на сайта включват, но не се ограничават до:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;

– получаване на email – бюлетини от потребители на сайта или автоматични отговори на запитвания;

– получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.

  1. „IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  2.   „Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
  3.   „Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на сайта и АКВА. Вие получавате правото да използвате информацията, данните и услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор или договорени взаимоотношения не предполагат друго.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, видеа, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с АКВА и продуктите и услугите, които компанията предлага.

Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява предписание или единствен мотив и не може да бъде използвана като база за вземане на решения от непрофесионалисти в областта на очната оптика (самолечение, предписания и др.)

Потребителят може да прави запитване за конкретни продукти/услуги чрез предназначените за това форми за Запитване или Контактната форма.

Сайтът съдържа информация за продукти и услуги, предоставяни от АКВА, описание на характеристики на същите и функционалности.

Сайтът представя новини и събития, свързани с АКВА, в които може да има визуализация на трети лица или продукти.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на Аква ленс ЕООД и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ

АКВА не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

АКВА Ленс ЕООД се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, свързана с продуктите и услугите, които предоставя, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на неправомерно, некоректно или непрофесионално използване на тази интернет-страница и информацията, съдържаща се в нея.

АКВА не носи отговорност за действията на потребителите на интернет страницата, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Материалите, информацията и услугите в този сайт са ограничени само до посочените условия за тях. Задълженията на АКВА по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат от АКВА, се управляват от съответните споразумения с производителите на предост